تبلیغات
زندگی دو کلمه است.:"فقط خدا" - بدرود تلخ...

زندگی دو کلمه است.:"فقط خدا"

بدرود تلخ...

ای همنشین /..ای همزبان /..ای وصله ی تن..

ای یادگار روزهای خوب وشیرین..

مژگان ماچون برگ کاج زیرباران..

درپرده پرده چشم ماچون ابر خاموش/

اشکی نهان است.

 

ای همزبان /ای وصله ی تن..

ماآمدیم ازدشت ها از آسمان ها

براوج دریاهاپریدیم/

تاعاقبت اینجارسیدیم.

بامن بمان شاید پس ازاین/یکدیگررا

هرگزندیدیم.

 

یک لحظه رخصت ده سرم را/

برشانه ات بگذارم ای دوست..

تابشنوی بانگ غریب های هایم

من باتوام.یانه؟..نمیدانم کجایم..

من دانم وتو/

رنجی که درراه محبت هاکشیدیم.

تودانی من/

عمری که درصحرای محنت ها دویدیم.

ای جان بیا باهم بگرییم /

شاید که دیگر/

ازباغ های مهربانی گل نچیدیم.

ای جان بیاباهم بگرییم

شاییدپس ازاین یکدیگررا/

هرگزندیدیم.

 

این انجماد بغض را در سینه بشکن

ازشرم بگذر

سررابنه برشانه ام چون سوگواران.

چشمان غمگین راچنان ابربهاران/

بارنده کن برچهره ام اشکی بباران

آری بیا باهم بگرییم/

بریادیاران ودیاران.

 

ای همسخن/..ای همنفس/..ای دوست/..ای یار..

این لحظه تلخ وداع است

درچشمان مافریادغمگین جداییست

فردامیان ماحصارکوه ودریاست

ماخستگانیم

بایدکنارهم بگرییم

باهم سرود تلخ غربت رابخوانیم.

 

آوخ..عجب دردیست یاران راندیدن.

رنج گرانیست/

بارفراق نازنینان راکشیدن.

اماچه باید کرد ای یار؟

باید زجان بگذشتن وبرجان رسیدن.

 

می لرزم از ترس/

ترسم که این دیدار آخرباشدای دوست..

ای همنشین ای همزبان/..ای وصله ی تن..

ای یادگار روزهای خوب وشیرین..

هنگام بدرود/

وقتی چومرغان از کنارهم پریدیم/

وقتی به سوی آشیان ها پرکشیدیم/

دیگر زفرداهای مبهم ناامیدیم.

شاید که زیرآسمان دیگرنماندیم/

شایدکه مردیم/

شایدکه دیگر/

باهم گل الفت نچیدیم.

بایدبه کام دل بگرییم.

شایدپس ازاین یکدیگررا/

هرگزندیدیم.

                                                                                                                          مهدی سهیلی

 

 + نوشته شده در  شنبه 13 آبان 1391ساعت 06:39 ب.ظ  توسط شادی   نظرات()